Árak

Áraink 2024.02.01.-től:


Elméleti tanfolyam díja: 46.000Ft 

Elméleti vizsgadíj:  4.600 Ft


Gyakorlati oktatás:  9.600 Ft/óra


Gyakorlati oktatás pótóra:  9.600 Ft/óra

Gyakorlati  vizsgadíj:  11.000 Ft


Tanulói tájékoztató


1./ Képző szerv megnevezése, címe, e-mail cím és telefonszáma, honlap címe:

 • Név: Egom-Car Autósiskola
 • Cím: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 5.
 • Telefonszám: +36 70/ 2089258
 • Képzési engedély száma: KGHF/39079-1/2021-ITM
 • Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma:-
 • E-mailcím: zsolt0212@gmail.com
 • Honlap: www.egomcarautosiskola.hu


2. A cég formája: egyéni vállalkozó


3. Nyilvántartási száma: 6526029


4. Az iskolavezető neve: Kelemen Zsolt

 • Email: zsolt0212@gmail.com
 • Telefonszám: 0670/2089258


5. Az ügyfélfogadó címe, telefonszáma, az ügyfélfogadás rendje:

 • Cím: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 5.
 • Telefonszám: 06-70/208-9258
 • Ügyfélfogadási idő:

                    o hétfő: 08 - 12-ig                    

                    o szerda 15-17-ig

                    o péntek 15-17-ig


6. A telephely címe, elérhetősége: -


7. A tanfolyamra való jelentkezés módja: személyesen az ügyfélfogadó címén, vagy telefonon a 06 70/208-92-58-as számon.


8. Orvosi alkalmassági vélemény: háziorvos által kiállított alkalmassági igazolás szükséges


9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

 • 17. életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb,
 • alapfokú iskolai végzettség igazolása a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 10.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint,
 • orvosi alkalmasságot igazoló okirat első példányának leadása,
 • valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A vizsgaigazolás kiállításának feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről szóló dokumentummal, vagy a mentesítéshez szükséges megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.


10. A tanfolyam tantárgyai:

Elméleti tantárgyak és óraszámai: Közlekedési ismeretek (20 óra), járművezetés elmélete (6 óra), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (2 óra). Oktatási alkalmanként 4 x 45 perc tanóra. Az elméleti oktatás a szerződött partnerünknél történik.

( Molnár Gábor Autósiskola, Esztergom, Eszperantó utca 18.)

Gyakorlati oktatás és óraszámai: Alapoktatás (9 óra), Városi vezetés (14 óra), Országúti vezetés (4 óra), Éjszakai vezetés (2 óra), Forgalmi vizsga (1 óra)

A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele: betöltött 17. életév, a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 29 órát vezessen és ez idő alatt legalább 580 km-t tegyen meg.


11. Járműhasználat:

NOL-878 frsz.-ú Suzuki S-cross típusú oktatásra minősített személygépjármű


12. A hiányzás pótlása:

Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet. Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

Az elméleti tanfolyam e-learning képzés formájában is elvégezhető.

A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetés akadályoztatása esetén a tanuló 24 órával a vezetési órát megelőzően köteles erről az oktatót értesíteni.


13. Tanfolyami és vizsgadíjak:

 • Elméleti oktatás e-lvearning tanfolyam (online KRESZ) díja: 46.000,- Ft
 • póthozzáférés: 6.500,- Ft)
 • elsősegély hozzáférés +2.000Ft
 • Elméleti oktatás díja (tantermi képzés esetén): 46.000,- Ft
 • A gyakorlati oktatás óradíja: 9.600,- Ft (29 tanóra és 1 vizsgaóra) összesen: 288.000,- Ft
 • Tandíj összesen: 332. 000,- Ft (e-learning elméleti tanfolyam esetén: 332.000,- Ft)
 • Gyakorlati oktatás pótóradíja: 9.600,- Ft
 • Elméleti vizsga díja: 4.600,- Ft
 • Forgalmi vizsga: 11.000,- Ft
 • Vizsgadíjak összesen 15.600,- Ft
 • Teljes képzési költség: 395.600,- Ft (e-learning elméleti tanfolyam esetén 395.600,- Ft)
 • A fenti díjakat a képzőszerv pénztárában kell megfizetni.
 • Elsősegély-nyújtási tanfolyam és vizsga díjáról a Magyar Vöröskereszt nyújt tájékoztatást.


14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés:

Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.


15.Tanuló áthelyezése: Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv állít ki az esetleges hátralékok rendezését követően, 3 munkanapon belül. Az elbocsátó képző szerv által kitöltött igazolás egy példánya az elbocsátó képző szervnél marad, a másik két példányt a tanuló részére kell átadni. Az igénybe nem vett vizsgadíj, illetve szolgáltatás díját a képzőszerv visszafizeti.


16. Az oktatás helyszíne:

 • Elméleti oktatás: Esztergom, Eszperantó utca 18.
 • Forgalmi oktatás : Tanpálya, Esztergom, Puskás Tivadar utca HRSZ 30047/3, valamint Esztergom és környéke


17.A pótórák igénylésének módja, díjai:

A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, annak díját a képző szerv pénztárában kell befizetni. A pótóra díja megegyezik az alapoktatási óradíjjal.


18. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma: Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály, KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft., Levelezési címe: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45., Telefonszáma: +3618141800

Felügyeletet ellátó szervezet:

 • Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont nonprofit Kft
 • Komárom-Esztergom Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
 • Cím:2800 Tatabánya Táncsics M. u.1/D
 • Tel.: 06-34-513-112
 • e-mail:komaromkavk.hu


19. A vízsgázó jogai és kötelezettségei:

A tanulónak joga van:

-az ezen tájékoztatóban ismertetett és a mellékelt szerződésben rögzítettek szerint az autósiskola által szervezett tanfolyamon részt venni, a feltüntetett óraszámokban és díjakért

 • másik autósiskolánál folytatni tanulmányait
 • a teljes képzési szolgáltatásról és a vizsgára bocsájtás feltételeiről tájékozódni

A tanuló kötelességei:

- a tájékoztatóban feltüntetett tandíj pontos megfizetése

 • az előírt óraszámok szerint a tanfolyamon való részvétel, valamint az előírt feladatok igazolt teljesítése
 • a gyakorlati oktató kellő időben (24 óra) történő értesítése a megbeszélt óráról való késésről, hiányzásról


20. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:

 • Elméleti vizsga díja: 4.600,- Ft
 • Forgalmi vizsga: 11.000,- Ft
 • A fenti díjakat a képzőszerv pénztárában kell megfizetni.

21. A vezetői engedély, vagy szakképesítés kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások: A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet 8. mellékletben előírt vizsgatárgyakból megfelelt vagy azok teljesítése alól a rendelet alapján felmentést kapott. A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. a tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.